18972
blog,stockholm-core-1.0.9,select-theme-ver-5.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

El Suprem canvia l’abast de la llei de la segona oportunitat a causa dels deutes

La Sala Civil del Tribunal Suprem, reunida en ple aquesta setmana, va resoldre diverses qüestions noves en relació amb l’exoneració de deutes insatisfetes, un mecanisme de segona oportunitat que lliura al deutor del pagament, estenent les competències relatives al pla de pagaments del crèdit públic al jutge del mercantil.

Analitzant el preàmbul, els antecedents normatius i els instruments internacionals adoptats abans i després de la seva regulació, la Sala conclou que, aprovat judicialment el pla de pagaments, no és possible deixar la seva eficàcia a una posterior ratificació d’un dels creditors, en aquest cas el creditor públic (Hisenda).

READ MORE

El mecanisme de la segona oportunitat. Què és i a qui va adreçat.

El mecanisme de la Segona Oportunitat es troba regulat en el títol X de la Llei Concursal i en el seu article 178 bis. Es tracta d’una novetat legislativa que suposa una alternativa per aquelles situacions d’insolvència esdevingudes per persones físiques, tant en la seva vida domèstica, com durant l’exercici d’una activitat econòmica com autònom.

 

Aquest mecanisme s’inicia a petició del deutor, presentant una sol·licitud davant del Notari del seu domicili, davant del Registre Mercantil o bé, davant la Cambra de Comerç, segons qui sigui la persona que insti la petició (persona natural empresària o no- persona jurídica inscrita o no en el Registre Mercantil). I, s’estructura en 3 fases:

 

La primera és la fase extrajudicial i es denomina Acord Extrajudicial de Pagaments (AEP). La finalitat és arribar a un acord amb els creditors i evitar així, el concurs. La segona fase és la judicial. Quan no hi ha acord, s’insta el Concurs Consecutiu del deutor, amb l’objectiu de liquidar el patrimoni embargable i poder pagar els crèdits, amb l’import que resulti. I, finalment, cal tramitar la fase del benefici de l’exoneració del passiu insatisfet (BEPI), és a dir, alliberar al deutor d’aquella part del passiu que no ha pogut satisfer, després del concurs.

 

El sistema d’exoneració té dos pilars fonamentals; el primer, que el deutor sigui de bona fe. Això vol dir, que no tingui antecedents penals per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra Hisenda Pública o Seguretat Social o contra els drets dels treballadors, en els 10 anys anteriors a la declaració del concurs i, segon, que es liquidi prèviament el seu patrimoni o bé, que es declari conclòs el concurs per insuficiència de la massa.

 

Cal destacar però, que existeixen béns que no serà necessari liquidar per part del deutor, podent mantenir la seva propietat. Per exemple, en aquells casos en què hi hagi un préstec hipotecari sobre un habitatge, serà possible que el deutor mantingui la propietat, sempre que el valor de la hipoteca sigui superior al de l’habitatge, i el préstec hipotecari estigui al corrent de pagament.

 

Com es pot veure, es tracta d’un mecanisme útil i que pot suposar una veritable segona oportunitat. En cas de necessitar informació addicional, podeu contactar amb nosaltres.

 

Laura Escamilla Sánchez Gles Advocats

Separació o divorci? Diferències

La principal diferència entre la Separació i el Divorci la trobem en el fet que amb la separació es produeix el cessament de la convivència sense trencar-se de forma definitiva el matrimoni, subsistint el vincle matrimonial .

READ MORE

REDUCCIÓ DE JORNADA. CONCILIACIÓ DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL

Què passa si, quan sol·licitem una reducció de jornada, l’empresa es nega o mostra la seva disconformitat amb la distribució i concreció horària demanada, tot i haver-la tramitat amb la deguda antelació de 15 dies (o els dies que estableixi el conveni col·lectiu d’aplicació) i concretant la data d’inici i fi?

READ MORE

La clàusula sòl és sempre abusiva?

El Tribunal de Justícia Europeu (TJUE), el passat 21 de desembre de 2.016, va fer pública la sentència en la qual es declara incompatible amb el dret comunitari, la decisió del Tribunal Suprem de limitar en el temps, els efectes retroactius de la devolució de les quantitats cobrades de més, en els casos de declarar abusives i nul·les les clàusules sòl de les hipoteques.

 

Davant la multitud d’informació sorgida recentment arran d’aquesta sentència, mitjançant el present post, volem aclarir alguns aspectes importants relatius a l’abusivitat de la clàusula sòl.

READ MORE

És possible compensar la pensió d’aliments amb altres deutes?

Són molts els clients que ens pregunten si és possible compensar la pensió d’aliments que han de pagar als seus fills, amb el deute que té la seva ex parella o el seu ex cònjuge. Alguns d’ells ho pregunten amb el propòsit de deixar de pagar la pensió d’aliments fins quedar liquidat el deute, i altres perquè ja van deixar de pagar la pensió fa temps i després de rebre la demanda executiva en la qual els reclamen les pensions degudes, pretenen al·legar l’existència d’un crèdit al seu favor per no pagar el deute.

READ MORE