22461
post-template-default,single,single-post,postid-22461,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

El mecanisme de la segona oportunitat. Què és i a qui va adreçat.

El mecanisme de la Segona Oportunitat es troba regulat en el títol X de la Llei Concursal i en el seu article 178 bis. Es tracta d’una novetat legislativa que suposa una alternativa per aquelles situacions d’insolvència esdevingudes per persones físiques, tant en la seva vida domèstica, com durant l’exercici d’una activitat econòmica com autònom.

Aquest mecanisme s’inicia a petició del deutor, presentant una sol·licitud davant del Notari del seu domicili, davant del Registre Mercantil o bé, davant la Cambra de Comerç, segons qui sigui la persona que insti la petició (persona natural empresària o no- persona jurídica inscrita o no en el Registre Mercantil). I, s’estructura en 3 fases:

 

La primera és la fase extrajudicial i es denomina Acord Extrajudicial de Pagaments (AEP). La finalitat és arribar a un acord amb els creditors i evitar així, el concurs. La segona fase és la judicial. Quan no hi ha acord, s’insta el Concurs Consecutiu del deutor, amb l’objectiu de liquidar el patrimoni embargable i poder pagar els crèdits, amb l’import que resulti. I, finalment, cal tramitar la fase del benefici de l’exoneració del passiu insatisfet (BEPI), és a dir, alliberar al deutor d’aquella part del passiu que no ha pogut satisfer, després del concurs.

 

El sistema d’exoneració té dos pilars fonamentals; el primer, que el deutor sigui de bona fe. Això vol dir, que no tingui antecedents penals per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra Hisenda Pública o Seguretat Social o contra els drets dels treballadors, en els 10 anys anteriors a la declaració del concurs i, segon, que es liquidi prèviament el seu patrimoni o bé, que es declari conclòs el concurs per insuficiència de la massa.

 

Cal destacar però, que existeixen béns que no serà necessari liquidar per part del deutor, podent mantenir la seva propietat. Per exemple, en aquells casos en què hi hagi un préstec hipotecari sobre un habitatge, serà possible que el deutor mantingui la propietat, sempre que el valor de la hipoteca sigui superior al de l’habitatge, i el préstec hipotecari estigui al corrent de pagament.

 

Com es pot veure, es tracta d’un mecanisme útil i que pot suposar una veritable segona oportunitat. En cas de necessitar informació addicional, podeu contactar amb nosaltres.

 

Laura Escamilla Sánchez Gles Advocats