22430
post-template-default,single,single-post,postid-22430,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Separació o divorci? Diferències

La principal diferència entre la Separació i el Divorci la trobem en el fet que amb la separació es produeix el cessament de la convivència sense trencar-se de forma definitiva el matrimoni, subsistint el vincle matrimonial .

 

Això implica que, en cas de separació, cap dels cònjuges pot tornar-se a casar. Amb l’avantatge que, en cas de reconciliació, es suficient amb que tots dos cònjuges comuniquin al Jutjat que va tramitar la separació la seva voluntat de reiniciar la convivència per anul·lar la separació legal, quedant sense efecte tot allò que es va acordar a la sentencia de separació. Excepte el règim econòmic matrimonial, que en el cas que sigui el de guanys, es dissol amb la sentencia de separació, i si els cònjuges no estableixen el contrari, es substitueix desprès de la reconciliació pel règim de separació de bens.

 

Pel que fa al Divorci, sí que es posa fi al matrimoni de forma definitiva, la dissolució és total, les parts queden lliures per tornar a casar-se amb qui vulguin. Por això, en el cas que les parts es reconciliïn una vegada dictada la sentencia de divorci, per formalitzar de nou la situació serà necessari tornar a celebrar el matrimoni.

 

Per tal de poder separar-se o divorciar-se, és necessari que hagin transcorregut coma mínim 3 mesos des de la celebració del matrimoni, excepte en aquells supòsits en que es tem per la vida o integritat física o psíquica d’un dels cònjuges o dels seus fills.

 

Si existeixen fills menors, en ambdós casos, tant en la separació com en el divorci, s’ha de regular la guarda, el règim de relació i comunicació dels fills amb els progenitors, la pensió d’aliments, l’ús del domicili familiar, i qualsevol altres aspecte relacionat amb l’atenció i cura dels fills menors.

 

En cap cas és necessària la separació com a pas previ al divorci.

 

Per últim, en quant als drets hereditaris, tant la separació com el divorci impedeixen que l’altre cònjuge pugui heretar.

 

Sigui quina sigui la decisió que es prengui en cas de ruptura, separació o divorci, és important consultar amb un advocat especialitzat en la matèria, com ho és Gles Advocats, perquè defensi els teus drets i interessos.

 

Jéssica González Haro. Gles Advocats